Dodawanie aliasu w programie Mail

Rozwi?zanie dla osób, które maj? kilka aliasów do jednego adresu pocztowego lub podpi?ty adres z innej domeny do Gmaila.

Wymuszone wysuni?cie dysku

Nie mo?esz wysun?? zamontowanego obrazu dysku lub dysku USB? Wystarczy wykona? prost? komend? w terminalu. Bez konieczno?ci restartu systemu.

Przyspieszanie MacBooka Pro z 2010 roku

Zbiór linków do materia?ów dotycz?cych wymiany dysku na SSD, odpowiedniej konfiguracji, w??czenia funkcji Fusion Drive, wymiany pami?ci RAM i wszystkich tematów powi?zanych.

Przelicznik waluty w OS X

Patent do wy?wietlania aktualnego kursu walut w aplikacji dost?pnej z poziomu Dashboardu w OS X.

Patent na to jak wys?a? plik graficzny jako za??cznik a nie jako cz??? wiadomo?ci — co w wybranych przypadkach powoduje utrudnion? mo?liwo?? zapisania go na dysk przez odbiorc? wiadomo?ci.

Instalacja modemu GSM pod OS X

Instrukcja instalacji modemy GSM (pod USB) bez potrzeby instalowania do??czonego oprogramowania. Szczególnie przydatna gdy do??czone — w tym wypadku przez operatora — oprogramowanie nie dzia?a poprawnie.

Powielone powiadomienia o urodzinach

Kalendarz w po??czeniu z Kontaktami i iCloud mo?e czasami powodowa?, ?e na li?cie urodzin w Kalendarzu s? powielone przypomnienia. Krótkie i w miar? proste obej?cie (nie rozwi?zanie).

Mail nie zapami?tuje sygnatur

Dziwny b??d zaobserwowany na OS X 10.8.1: ka?dorazowe zamkni?cie i otwarcie programu Mail powoduje skasowanie wcze?niej wpisanych sygnatur.

Odpalanie skryptu w konsoli przy u?yciu PHP w MAMP

Dwie metody na odpalenie w konsoli skryptu tak by wykorzystywa? interpreter PHP wbudowany w MAMP. Przydatna rzecz gdy np. nie chcesz modyfikowa? systemowego pliku php.ini.

Symfony i limit pami?ci w PHP

Chcesz na swoim Maku skorzysta? z symfony doctrine:data-load ale wywala b??d, ?e limit pami?ci dla PHP jest za ma?y? Mo?liwe, ?e to rozwi??e Twój problem.

Symfony + Doctrine + MAMP na OS X

Masz projekt napisany w oparciu o Symfony (nie myli? z Symphony)? Chcesz korzysta? z wbudowanego narz?dzia do tworzenia struktury bazy danych ale otrzymujesz b??d PDO Connection Error: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory?

Je?li kiedykolwiek przyjdzie Ci zlicza? ilo?? wyrazów (s?ów) lub znaków w Pages z pakietu iWork. Szczególnie wersji ’08.

Numbers a pliki CSV

Otwieraj?c w Numbers (program pakietu iWork) plik CSV widzisz tylko jedn? kolumn? mimo, ?e powinno by? ich wi?cej?

Problem z logowaniem w Symphony CMS, cz. 2

Symphony dzia?a na Twoim localhost? Próbujesz si? zalogowa? do panelu admina ale po wpisaniu poprawnych danych widzisz znowu formularz logowania? Sprawd? to…

Dost?p do wirutalnego hosta (MAMP) z Windows XP (Parallels)

Mamy dzia?aj?cy wirtualny host pod kontrol? OS X. Ale chcemy si? do niego dosta? z poziomu Windows XP odpalonego jako maszyna wirtualna (Parallels Desktop).

Problem z logowaniem w Symphony CMS

Jakim? cudem uda?o Ci si? zainstalowa? Symphony CMS na serwerze Home.pl ale okaza?o si?, ?e to nie koniec problemów? Teraz nie mo?esz dosta? si? do panelu administracyjnego Symphony?

Sprawdzanie pisowni w Mac OS X

Sposób na sprawdzanie polskiej pisowni w Mac OS X od wersji 10.4 do 10.5. Na ratunek przychodzi Marcin Dalecki ze swoim programem CheckSpell.

Textpattern to przyjemne narz?dzie, ale dzia?anie znacznika <txp:page_title /> doprowadza mnie do szewskiej pasji. Chcesz zmieni? kolejno?? wyst?powania elementów w title?

Debug (Smarty) w Shoperze

Banalnie proste rozwi?zanie upierdliwego b??du, który uniemo?liwia skorzystanie z metody debug Smarty’iego w Shoperze (wersja 4).

Podstawy protoko?u scp

Notka o tym jak skopiowa? z lub na serwer plik lub katalog przy u?yciu protoko?u scp.

Zmiana praw dost?pu

Patenty na szybk? zmian? uprawnie? dla wielu plików i/lub katalogów w UNIX… rekurencyjnie.

Dodawanie istniej?cego u?ytkownika do grupy

Jedna linijka kodu, któr? notorycznie zapominam = dodawanie istniej?cego u?ytkownika do nowej grupy we FreeBSD.

Chcesz wyczy?ci? kopi? robocz? repozytorium z katalogów .svn? Dwie metody (jedna dla UNIX, druga tylko dla OS X).

Chcesz doda? wszystkie nowo utworzone pliki i katalogi w kopii roboczej SVN za pomoc? linii polece??

Bezpieczne (webowe) czcionki

Spis bezpiecznych czcionek domy?lnie wyst?puj?cych w systemach: Windows, (XP i Vista), OS X (Tiger i Leopard) i wi?kszo?ci dystrybucji linuksa.