Dodawanie aliasu w programie Mail

Rozwi?zanie dla osób, które maj? kilka aliasów do jednego adresu pocztowego lub podpi?ty adres z innej domeny do Gmaila.

Patent na to jak wys?a? plik graficzny jako za??cznik a nie jako cz??? wiadomo?ci — co w wybranych przypadkach powoduje utrudnion? mo?liwo?? zapisania go na dysk przez odbiorc? wiadomo?ci.

Mail nie zapami?tuje sygnatur

Dziwny b??d zaobserwowany na OS X 10.8.1: ka?dorazowe zamkni?cie i otwarcie programu Mail powoduje skasowanie wcze?niej wpisanych sygnatur.