Debug (Smarty) w Shoperze

Banalnie proste rozwi?zanie upierdliwego b??du, który uniemo?liwia skorzystanie z metody debug Smarty’iego w Shoperze (wersja 4).

Otwieramy plik _smarty/Smarty.class.php i w linii (mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od wersji) 120 w zmiennej $debug_tpl podajemy pe?n?, bezwzgl?dn? ?cie?k? do pliku debug.tpl, który znajduje si? w katalogu _smarty.

To tyle.