Mail nie zapami?tuje sygnatur

Dziwny b??d zaobserwowany na OS X 10.8.1: ka?dorazowe zamkni?cie i otwarcie programu Mail powoduje skasowanie wcze?niej wpisanych sygnatur.

Rozwi?zanie

  1. Zamknij program Mail.
  2. Przejd? do katalogu ~/Library/Mail/V2/MailData.
  3. Sprawd? czy istnieje katalog Signatures.
    • Je?li nie, stwórz go.
    • Je?li tak, usu? ca?? jego zawarto??.
  4. Odpal ponownie program Mail i spróbuj doda? now? sygnatur?.

Po zamkni?ciu i ponownym odpaleniu powinno wszystko dzia?a? jak nale?y.

Nadal nie dzia?a?

Spróbuj wy??czy? i ponowne w??czy? iCloud (je?li nie korzystasz z poczty w tej us?udze). Nie zaszkodzi te? sprawdzenie uprawnie? w programie Narz?dzie dyskowe.