Podstawy protoko?u scp

Notka o tym jak skopiowa? z lub na serwer plik lub katalog przy u?yciu protoko?u scp.

Kopiowanie na serwer

?eby skopiowa? z lokalnej maszyny na serwer wystarczy wklepa? w konsoli:

scp ?CIE?KA/PLIK U?YTKOWNIK@SERWER:?CIE?KA_2/PLIK_2
  • ?CIE?KA — ?cie?ka do lokalnego pliku; mo?na j? spokojnie omin?? w przypadku, gdy plik znajduje si? w tym samym katalogu, z którego wywo?ujemy skrypt.
  • PLIK — lokalny plik, który chcemy skopiowa?.
  • U?YTKOWNIK — nale?y poda? je?li jest wymagana.
  • SERWER — adres serwera, z którego chcemy kopiowa?.
  • ?CIE?KA_2 — ?cie?ka do pliku na serwerze; mo?na zrezygnowa? je?li plik b?dzie znajdowa? si? w katalogu domowym u?ytkownika, na którego konto si? “logujemy”.
  • PLIK_2 — nazwa pliku po skopiowaniu; mo?emy pomin?? je?li chcemy zachowa? nazw? oryginalnego pliku.

Kopiowanie z serwera

W drug? stron? (z serwera do nas):

scp U?YTKOWNIK@SERWER:?CIE?KA_2/PLIK_2 ?CIE?KA/PLIK

Kopiowanie katalogów

Wystarczy za nazw? skryptu poda? parametr -r, który pozwala na kopiowania rekurencyjne, co wygl?da tak:

scp -r ...

Oczywi?cie w takim przypadku nie podajemy nazw plików: PLIK i PLIK_2.