Symfony i limit pami?ci w PHP

Chcesz na swoim Maku skorzysta? z symfony doctrine:data-load ale wywala b??d, ?e limit pami?ci dla PHP jest za ma?y? Mo?liwe, ?e to rozwi??e Twój problem.

Problem z wrzucaniem du?ych plików (fixtures) za pomoc? doctrine:data-load w wi?kszo?ci przypadków mo?na rozwi?za? przez zwi?kszenie limitu pami?ci dla PHP.

Poni?ej instrukcja jak to zrobi? pod OS X:

  1. Przy za?o?eniu, ?e w katalogu /etc/ nie masz pliku php.ini stwórz jego kopi? z php.ini.default i usu? ostatni cz?on .default. Je?li masz uprawnienia administratora wystarczy wykona? polecenie:
    sudo cp /etc/php.ini.default /etc/php.ini
  2. Otwórz plik w edytorze tekstowym i zwi?ksz warto?? przy zmiennej memory_limit np. na 256M (co oznacza 256 MB).
  3. Zapisz plik.

To powinno rozwi?za? problem.