Zmiana praw dost?pu

Patenty na szybk? zmian? uprawnie? dla wielu plików i/lub katalogów w UNIX… rekurencyjnie.

Zmieniamy wszystko

Wywo?ujemy w konsoli poni?szy kod:

chmod -R 705 *
  • 705 — zamieniamy na odpowiedni ci?g odpowiadaj?cy naszym wymaganiom
  • -R — odpowiada za rekurencyjne wywo?ywanie funkcji chmod
  • * — mówi funkcji, ?e ma zmienia? wszystko (oboj?tne czy jest to plik czy katalog); mo?na tu poda? te? np. konkretne rozszerzenia plików, np. *.jpg

Zmieniamy uprawnienia tylko dla plików

Poni?szy kod za?atwia spraw? zmiany uprawnie? tylko dla plików, którym w poprzednim kroku zosta?y nadane prawa 705. A my chcemy np. 604:

find . -type f | xargs chmod 604
  • . — zamiast tego mo?na poda? pe?n? ?cie?k? do katalogu
  • find — funkcja szukaj?ca
  • -type f — szuka tylko plików; oczywi?cie mo?esz te? u?y? -d, wtedy b?dzie szuka? tylko katalogów…
  • | — przekazuje wyniki wyszukiwania do kolejnej funkcji
  • xargs — zbiera w kup? (list?) argumenty, które przekazuje poprzednia funkcja i uruchamia kolejn?

PS: mo?liwe, ?e istnieje szybsza i lepsza metoda.