Odpalanie skryptu w konsoli przy u?yciu PHP w MAMP

Dwie metody na odpalenie w konsoli skryptu tak by wykorzystywa? interpreter PHP wbudowany w MAMP. Przydatna rzecz gdy np. nie chcesz modyfikowa? systemowego pliku php.ini.

Rozwi?zanie 1: ?cie?ka

Otwórz konsol? i wpisz:

export PATH=/Applications/MAMP/bin/php/php5.3.6/bin:$PATH

Dodaje do zmiennej PATH ?cie?k? do pliku php znajduj?cego si? w MAMP. Mo?e (nie musi) powodowa? problemy.

Jak sprawdzi? czy powy?sze metody dzia?aj?? W konsoli wpisz php -i | grep php.ini – powinno zwróci? ?cie?k? do php.ini w MAMP.

Rozwi?zanie 2: alias

Je?li masz mo?liwo?? wywo?ania interpretera korzystaj?c z innej nazwy ni? php wystarczy stworzy? alias:

alias phpmamp='/Applications/MAMP/bin/php/php5.3.6/bin/php'

Alias phpmamp b?dzie wskazywa? na interpreter w MAMP. Nie zadzia? je?li wywo?ujesz srkypt, który ma na sztywno wpisane wywo?anie php.

Ps: oba przypadki dzia?aj? w ramach sesji, wi?c po restarcie systemu musisz ponownie wykona? jedn? z powy?szych instrukcji. Rozwi?zaniem jest dodanie instrukcji do pliku ~/.bash_profile.

Ps 2: ?cie?ka do katalogu bin mo?e ró?ni? si? w zale?no?ci od wersji PHP i MAMP.