Dodawanie aliasu w programie Mail

Rozwi?zanie dla osób, które maj? kilka aliasów do jednego adresu pocztowego lub podpi?ty adres z innej domeny do Gmaila.

Wymuszone wysuni?cie dysku

Nie mo?esz wysun?? zamontowanego obrazu dysku lub dysku USB? Wystarczy wykona? prost? komend? w terminalu. Bez konieczno?ci restartu systemu.

Przyspieszanie MacBooka Pro z 2010 roku

Zbiór linków do materia?ów dotycz?cych wymiany dysku na SSD, odpowiedniej konfiguracji, w??czenia funkcji Fusion Drive, wymiany pami?ci RAM i wszystkich tematów powi?zanych.

Przelicznik waluty w OS X

Patent do wy?wietlania aktualnego kursu walut w aplikacji dost?pnej z poziomu Dashboardu w OS X.

Patent na to jak wys?a? plik graficzny jako za??cznik a nie jako cz??? wiadomo?ci — co w wybranych przypadkach powoduje utrudnion? mo?liwo?? zapisania go na dysk przez odbiorc? wiadomo?ci.

Instalacja modemu GSM pod OS X

Instrukcja instalacji modemy GSM (pod USB) bez potrzeby instalowania do??czonego oprogramowania. Szczególnie przydatna gdy do??czone — w tym wypadku przez operatora — oprogramowanie nie dzia?a poprawnie.

Powielone powiadomienia o urodzinach

Kalendarz w po??czeniu z Kontaktami i iCloud mo?e czasami powodowa?, ?e na li?cie urodzin w Kalendarzu s? powielone przypomnienia. Krótkie i w miar? proste obej?cie (nie rozwi?zanie).

Mail nie zapami?tuje sygnatur

Dziwny b??d zaobserwowany na OS X 10.8.1: ka?dorazowe zamkni?cie i otwarcie programu Mail powoduje skasowanie wcze?niej wpisanych sygnatur.

Symfony + Doctrine + MAMP na OS X

Masz projekt napisany w oparciu o Symfony (nie myli? z Symphony)? Chcesz korzysta? z wbudowanego narz?dzia do tworzenia struktury bazy danych ale otrzymujesz b??d PDO Connection Error: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory?

Je?li kiedykolwiek przyjdzie Ci zlicza? ilo?? wyrazów (s?ów) lub znaków w Pages z pakietu iWork. Szczególnie wersji ’08.

Numbers a pliki CSV

Otwieraj?c w Numbers (program pakietu iWork) plik CSV widzisz tylko jedn? kolumn? mimo, ?e powinno by? ich wi?cej?

Dost?p do wirutalnego hosta (MAMP) z Windows XP (Parallels)

Mamy dzia?aj?cy wirtualny host pod kontrol? OS X. Ale chcemy si? do niego dosta? z poziomu Windows XP odpalonego jako maszyna wirtualna (Parallels Desktop).

Sprawdzanie pisowni w Mac OS X

Sposób na sprawdzanie polskiej pisowni w Mac OS X od wersji 10.4 do 10.5. Na ratunek przychodzi Marcin Dalecki ze swoim programem CheckSpell.